Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek.

Termin składania wniosków:
 • w semestrze zimowym do 30 października
 • w semestrze letnim do 28 lutego
 • miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Studenta właściwych wydziałów

Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1294,40 zł.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji (takich jak: sieroctwo, otrzymywanie zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, utrudniony dojazd na Uczelnię). Niezbędne jest wpisanie uzasadnienia do wniosku oraz - jeśli to możliwe - udokumentowanie

Uwaga!
 • Rektor, KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.
  W przypadku gdy student, o którym mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, Rektor, KS lub OKS może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.
 • Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat studiowania. Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
 • Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (przepis stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą).
 • Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobierać stypendium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.
 • Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest na jeden semestr, tj. na okres do 5 miesięcy, tj. w okresie od października do lutego w semestrze zimowym lub od marca do lipca – w semestrze letnim.
 • W przypadku, gdy obrona pracy dyplomowej wypada w miesiącu wcześniejszym aniżeli określony w decyzji - wówczas stypendium wypłacane jest do miesiąca obrony.
 • Łączny  okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 
  1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 
  2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 • Łączny okres, o którym mowa w ust. powyżej 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Więcej informacji