Program studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 319 godziny; w tym 65 godzin wykładów i 254 godzin ćwiczeń. Całość studiów realizowana jest w postaci kontaktowej.

Program studiów ×

Wykłady 65 h
Anatomia palpacyjna 5 h
Mobilizacje i manipulacje stawowe 5 h
Masaż tkanek głębokich 5 h
Terapia punktów spustowych 5 h
Radiologia kliniczna 5 h
Podstawy terapii manualnej tkanek miękkich w jednostkach chorobowych 20 h
Terapia wiscearalna 5 h
Patofizjologia bólu 10 h
Psychogenność i psychosomatyka 5 h

Ćwiczenia 259 h
Anatomia palpacyjna 45 h
Mobilizacje i manipulacje stawowe 35 h
Masaż tkanek głębokich 40 h
Terapia punktów spustowych 30 h
Rentgenodiagnostyka  10 h
Podstawy ultrasonografii 15 h
Trening medyczny – periodyzacja 10 h
Igłoterapia - kurs 24 h
Terapia wisceralna 20 h
Joga powięziowa i autoterapia 15 h
Psychogennosć i Psychosomatyka 15 h

Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

 • Potrafi objaśnić budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Umie opisać topografię i funkcje poszczególnych struktur, które potrafi zlokalizować w badaniu palpacyjnym.
 • Posiada wiedzę i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki i zespoły chorobowe narządu ruchu.
 • Potrafi wymienić oraz scharakteryzować wskazania i przeciwwskazania do terapii z zastosowaniem terapii manualnej.
 • Potrafi opisać podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane w terapii manualnej.
 • Charakteryzuje czynniki mogące prowadzić do zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym oraz wskazuje działania profilaktyczne w tym zakresie.
 • Potrafi dobierać program terapii indywidualnie do pacjenta, w zależności od dysfunkcji, jednostki chorobowej oraz możliwości  i predyspozycji pacjenta.

Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

 • Potrafi wykorzystać w procesie usprawniania pacjenta różnorodne techniki terapii manualnej.
 • Potrafi wykonać zabiegi manualne z zakresu terapii tkanek miękkich, mobilizacji i manipulacji stawowych u chorych z różnymi chorobami i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego.
 • Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne do wykonania odpowiednich technik terapii manualnej.
 • Dobiera właściwe badania diagnostyczne i funkcjonalne dla tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu terapeutycznego pacjentów z różnymi chorobami i dysfunkcjami.
 • Tworzy, weryfikuje i modyfikuje program terapeutyczny pacjentów z różnymi dysfunkcjami w zależności od ich stanu klinicznego.
 • Przewiduje skutki przebiegu różnego rodzaju zaburzeń czynności i stanów chorobowych oraz zaplanowanego postępowania terapeutycznego.
 • Potrafi prowadzić edukacje prozdrowotną i działania profilaktyczne w zakresie zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-szkieletowym.
 • Potrafi wykonać ćwiczenia z zakresu autoterapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz nauczyć poprawnego wykonywania tych technik zarówno w ramach profilaktyki jak i procesu terapeutycznego.

Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ×

 • Jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
 • Jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych.
 • Jest zorientowany na współpracę i współdziałanie ze specjalistami innych dziedzin posiadających inne kompetencje zawodowe.
 • Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykorzystywaniem w praktyce klinicznej terapii manualnej.
 • Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia związany ze sprawnością i prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu człowieka.
 • Wykorzystuje i promuje uznane światowe standardy stosowane w terapii manualnej.
 • Wykazuje inicjatywę i kreatywność zarówno w działaniach o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco