Dochód uzyskany i utracony

Ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego (art. 5 ust 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych (art. 5 ust 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych (art. 5 ust 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny.

razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia rodzinne stosowne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

UTRATA DOCHODU – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenie o przyznaniu urlopu wychowawczego
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, decyzja właściwego organu wydającego decyzję oraz PIT-11
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, świadectwo pracy (kserokopia), PIT-11
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, decyzja właściwego organu wydającego decyzję, PIT-11
f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), decyzja właściwego organu wydającego decyzję
g) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, decyzja właściwego organu wydającego decyzję, PIT-11
h) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; decyzja właściwego organu wydającego decyzję
i) utratą świadczenia rodzicielskiego, decyzja właściwego organu wydającego decyzję, PIT-11
j) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; decyzja właściwego organu wydającego decyzję
k) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym decyzja właściwego organu wydającego decyzję

Ponadto należy złożyć oświadczenie o dochodzie utraconym - plik do pobrania w Wirtualnym Dziekanacie

UZYSKANIE DOCHODU – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego Zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych   Decyzja właściwego organu wydającego decyzję wraz z informacją o wysokości zasiłku lub stypendium
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej Umowa o pracę oraz PIT-11, umowa o pracę oraz zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej Decyzja właściwego organu wydającego decyzję
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Decyzja właściwego organu wydającego decyzję
g) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej Decyzja właściwego organu wydającego decyzję
h) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego Decyzja właściwego organu wydającego decyzję
i) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników Decyzja właściwego organu wydającego decyzję
j) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Decyzja właściwego organu wydającego decyzję

Ponadto należy złożyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym - plik do pobrania w Wirtualnym Dziekanacie 

W przypadku gdy dochód uzyskany jest jednocześnie dochodem utraconym (np. praca wakacyjna na umowę zlecenie) – należy złożyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym i utraconym - plik do pobrania w Wirtualnym Dziekanacie