Co należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta

W Biurze Obsługi Studenta należy złożyć:

 • wydrukowany wniosek z plików do pobrania o przyznanie stypendium socjalnego
 • oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
 • oświadczenie RODO
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych zał. A-1 
W przypadku studenta samodzielnego finansowo
 • oświadczenie o samodzielności finansowej 
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli dotyczy);
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • oświadczenie osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej) 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania z Wirtualnego Biura Obsługi Studenta.

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich. W przypadku, gdy w rodzinie studenta są osoby uczące się lub studiujące:
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka do 18. roku życia,
 • zaświadczenie ze szkoły lub zaświadczenie z uczelni wyższej o pobieraniu nauki - osoby od 18. roku życia do 26. roku życia, (a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia),
 • w przypadku, gdy w rodzinie studenta wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku uzyskania/utraty dochodu w roku ubiegłym lub bieżącym - (patrz: uzyskanie i utrata dochodu) oświadczenia o dochodzie uzyskanym lub/i utraconym wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności uzyskania/utraty dochodu. 

Szczegółowy wykaz dokumentacji potwierdzającej skład i dochód rodziny znajduje się w załącznik A - Sposób dokumentowania sytuacji materialnej oraz ustalania dochodu studenta do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii  im. prof. Kazimiery Milanowskiej.