Program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kierunku fizjoterapia.

Nauki ogólne - 461 godz. - 22 ECTS ×

 • Język obcy zawodowy (do wyboru) + j. migowy na 4 sem (do wyboru)
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Podstawy prawa
 • Propedeutyka zdrowia publicznego, fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Demografia i epidemiologia
 • Ekonomia, podstawy przedsiębiorczości, organizacja i system ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia
 • Bioetyka
 • Historia fizjoterapii
 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie fizyczne

Biomedyczne podstawy fizjoterapii - 505 godz. - 36 ECTS ×

 • Anatomia (prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)
 • Biologia medyczna
 • Genetyka
 • Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)
 • Farmakologia w fizjoterapii
 • Biofizyka
 • Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)
 • Patologia ogólna - wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna z BHP
 • Biochemia

Podstawy fizjoterapii - 1548 godz. - 61 ECTS ×

 • Zarys fizjoterapii ogólnej
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Medycyna fizykalna
 • Teoria i pracownia masażu
 • Zajęcia praktyczne w placówkach [do wyboru]
 • Metody specjalne w fizjoterapii
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
 • Wyroby medyczne

Fizjoterapia kliniczna 1680 godz. - 117 ECTS ×

Kliniczne podstawy fizjoterapii w:

 • ortopedii i traumatologii
 • medycynie sportowej
 • reumatologii
 • neurologii i neurochirurgii
 • pediatrii
 • neurologii dziecięcej
 • kardiologii i kardiochirurgii
 • pulmonologii
 • chirurgii
 • ginekologii i położnictwie

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w:

 • ortopedii i traumatologii
 • medycynie sportowej
 • reumatologii
 • neurologii i neurochirurgii
 • wieku rozwojowym

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w:

 • kardiologii i kardiochirurgii
 • pulmonologii
 • chirurgii
 • ginekologii i położnictwie
 • pediatrii
 • geriatrii
 • psychiatrii
 • onkologii i medycynie paliatywnej

Diagnostyka funkcjonalna w:

 • dysfunkcjach układu ruchu
 • chorobach wewnętrznych
 • wieku rozwojowym

Planowanie fizjoterapii w:

 • dysfunkcjach układu ruchu
 • wieku rozwojowym
 • chorobach wewnętrznych

Metodologia badań naukowych - 160 godz. - 25 ECTS ×

 • Metodologia badań
 • Seminarium magisterskie
 • Informacja naukowa
 • Statystyka w badaniach naukowych

Praktyki zawodowe - 1560 godz. - 58 ECTS ×

Studenci w tracie trwania pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 1560 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

 • 2 semestr - Praktyka asystencka - 150 godz.
 • 4 semestr - Wakacyjna praktyka z kinezyterapii - 300 godz.
 • 5 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godz.
 • 6 semestr - Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godz.
 • 7 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godz.
 • 8 semestr - Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godz.
 • 10 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - praktyka semestralna - 510 godz.

Uczelnia zapewnia realizację praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia bez dodatkowych opłat.

Ogólne efekty uczenia się w kategorii umiejętności ×

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia potrafi:

 1. wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii;
 2. interpretować wyniki badań czynnościowych oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii i interpretować ich wyniki;
 3. tworzyć, weryfikować i modyfikować programy fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami, w tym osób starszych, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji;
 4. kontrolować efekty postępowania fizjoterapeutycznego;
 5. dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz poinstruować pacjenta, jak z nich korzystać;
 6. zastosować działania z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami dla planowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych form zajęć rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych;
 7. zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób;
 8. wykazać wysoką sprawność fizyczną niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności;
 9. planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
 10. inspirować inne osoby do uczenia się oraz podejmowania aktywności fizycznej;
 11. komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego praw;
 12. komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
 13. wykorzystywać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji fizjoterapii, także współpracując w zespole terapeutycznym;
 14. postępować zgodnie z zasadami etycznymi i bioetycznymi w wykonywaniu czynności właściwych dla zawodu fizjoterapeuty.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco