Program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kierunku fizjoterapia.

Biomedyczne podstawy fizjoterapii - 488 godz. - 36 ECTS ×

 • Anatomia (prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna) 
 • Biologia medyczna 
 • Genetyka 
 • Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna) 
 • Farmakologia w fizjoterapii 
 • Biofizyka 
 • Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna) 
 • Patologia ogólna - wybrane zagadnienia kliniczne 
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna z BHP 
 • Biochemia 

Nauki ogólne - 467 godz. - 28 ECTS ×

 • Język obcy zawodowy (do wyboru)
 • Psychologia z elementami psychologii klinicznej, psychoterapii i komunikacji klinicznej
 • Socjologia zdrowia i niepełnosprawności
 • Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka fizjoterapii 
 • Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)
 • Demografia i epidemiologia 
 • Ekonomia i system ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia i bioetyka
 • Historia fizjoterapii
 • Technologie informacyjne
 • Zdrowie publiczne

Podstawy fizjoterapii - 782 godz. - 44 ECTS ×

 • Fizjoterapia ogólna
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Medycyna fizykalna
 • Balneklimatologia i odnowa biologiczna
 • Teoria i pracownia masażu
 • Metody specjalne w reedukacji posturalnej
 • Metody specjalne w reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • Metody specjalne w neurorehabilitacji
 • Metody specjalne w terapii neurorozwojowej
 • Metody specjalne w terapii manualnej
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
 • Protetyka i ortotyka
 • Wyroby medyczne

Fizjoterapia kliniczna - 1671 godz. - 99 ECTS ×

Kliniczne podstawy fizjoterapii w:

 • ortopedii i traumatologii
 • medycynie sportowej
 • reumatologii
 • neurologii i neurochirurgii
 • pediatrii
 • neurologii dziecięcej
 • kardiologii i kardiochirurgii
 • pulmonologii
 • chirurgii
 • ginekologii i położnictwie
 • geriatria
 • psychiatria
 • intensywna terapia
 • onkologii i medycynie paliatywnej

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w:

 • ortopedii i traumatologii
 • medycynie sportowej
 • reumatologii
 • neurologii i neurochirurgii
 • wieku rozwojowym

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w:

 • kardiologii i kardiochirurgii
 • pulmonologii
 • chirurgii
 • ginekologii i położnictwie
 • pediatrii
 • geriatrii
 • psychiatrii
 • onkologii i medycynie paliatywnej

Diagnostyka funkcjonalna w:

 • dysfunkcjach układu ruchu
 • chorobach wewnętrznych
 • wieku rozwojowym

Planowanie fizjoterapii w:

 • dysfunkcjach układu ruchu
 • wieku rozwojowym
 • chorobach wewnętrznych

Metodologia badań naukowych - 127 godz. - 25 ECTS ×

 • Metodologia badań
 • Statystyka w badaniach naukowych
 • Egzamin dyplomowy
 • Seminarium magisterskie

Praktyki zawodowe - 1560 godz. - 58 ECTS ×

Studenci w tracie trwania pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 1560 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

 • 2 semestr - Praktyka asystencka - 150 godz.
 • 4 semestr - Wakacyjna praktyka z kinezyterapii - 300 godz.
 • 5 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godz.
 • 6 semestr - Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godz.
 • 7 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godz.
 • 8 semestr - Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godz.
 • 10 semestr - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - praktyka semestralna - 510 godz.

Oferta autorska uczelni - 504 godz. - 32 ECTS ×

 • Język migowy
 • Język obcy specjalistyczny
 • Masaż specjalistyczny
 • Zajęcia praktyczne na placówkach
 • Informacja naukowa
 • Podstawy ortopodologii
 • Kompleksowa terapia ciała w profilaktyce otyłości
 • Funkcjonalne metody rozwoju ruchowego/ Strukturalne metody rozwoju ruchowego
 • Podstawy żywienia człowieka z elementami dietetyki/ Aspekty dietoterapii w jednostkach chorobowych
 • Atletyka terenowa w fizjoterapii / Fit Bool
 • Komunikacja interpersonalna/ Dialog motywujący
 • Arteterapia z elementami kognitywistyki/ Podstawy terapii zajęciowej
 • Aromaterapia/Fitoterapia

Ogólne efekty uczenia się w kategorii umiejętności ×

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia potrafi:

 1. wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii;
 2. interpretować wyniki badań czynnościowych oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii i interpretować ich wyniki;
 3. tworzyć, weryfikować i modyfikować programy fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami, w tym osób starszych, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji;
 4. kontrolować efekty postępowania fizjoterapeutycznego;
 5. dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz poinstruować pacjenta, jak z nich korzystać;
 6. zastosować działania z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami dla planowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych form zajęć rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych;
 7. zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób;
 8. wykazać wysoką sprawność fizyczną niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności;
 9. planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
 10. inspirować inne osoby do uczenia się oraz podejmowania aktywności fizycznej;
 11. komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego praw;
 12. komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
 13. wykorzystywać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji fizjoterapii, także współpracując w zespole terapeutycznym;
 14. postępować zgodnie z zasadami etycznymi i bioetycznymi w wykonywaniu czynności właściwych dla zawodu fizjoterapeuty.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco