Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Studenci będący obywatelami RP

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  • do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych
  • bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych
  • bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, umowa zlecenie.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
  • nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 listopada 2009 r.

Miesięczna wysokość składki wynosi 46,80 zł.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ wraz z kserokopią legitymacji studenckiej.

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

  • powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy
  • zmianie danych zawartych we wniosku
  • zmianie statusu studenta

Informację należy przekazać do Dziekanatu niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej.

Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA wystawiany przez Księgowość za pośrednictwem Dziekanatu. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.

Ubezpieczenie NNW i OC

Studenci mogą zostać objęci ubezpieczenie grupowym NNW i OC proponowanym przez Uczelnie na dany rok akademicki. Informacje o warunkach przystąpieniu do ubezpieczenia podawane są w Wirtualnym Dziekanacie w Ogłoszeniach na początku każdego roku akademickiego.

Przypominamy, że studenci realizujący praktyki zawodowe mają obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW i OC.