Program

Kierunek studiów techniki dentystyczne wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym nowoczesnym rozwiązaniom w projektowaniu protez, aparatów ortodontycznych i implantów. Rozwój społeczeństwa, wydłużanie średniej życia i zwiększanie jego komfortu jest możliwy dzięki postępowi naukowo-technicznemu. Dzięki zwiększonej świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości współczesnej medycyny i inżynierii, zwiększa się zapotrzebowanie na wszczepianie implantów i stosowanie protez.

Od konstruktorów protez, aparatów ortodontycznych oraz implantów wymaga się wiedzy obejmującej podstawy medycyny, stomatologii, inżynierii materiałowej, mechaniki i innych pokrewnych dziedzin nauki. Stopień złożoności tych konstrukcji sprawia, że potrzebna jest wysokowykwalifikowana kadra o szerokich umiejętnościach wykraczających poza obszary stomatologii i inżynierii materiałowej.

Studia na kierunku techniki dentystyczne mają na celu przygotowanie absolwentów mogących sprostać temu wyzwaniu.

W trakcie realizacji programu kształcenia student zapozna się od strony medycznej i inżynierskiej z podstawami technik protetycznych i ortodontycznych oraz zasadami ich projektowania, wykonywania i naprawy. Pozna nie tylko podstawowe zagadnienia z biomechaniki w technikach dentystycznych, implantologii, fizjoterapii układu stomatognatycznego i profilaktyki stomatologicznej lecz także podstawy nauk nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania.

Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umożliwi podjęcie pracy w zakładach opieki zdrowotnej lub prowadzenie własnej pracowni techniczno-dentystycznej.

Przedmioty kształcenia ogólnego - 255 godz. - 15 ECTS ×

 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Filozofia i etyka
 • Podstawy psychologii
 • Prawo gospodarcze
 • Technologie informacyjne

Przedmioty kształcenia podstawowego - 238 godz. - 20 ECTS ×

 • Anatomia ogólna i narządu żucia
 • Patologia w obrębie narządu żucia
 • Epidemiologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Zarządzanie i marketing
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie pracownią technik dentystycznych
 • Metodologia badań
 • Wstęp do informacji naukowej
 • Ergonomia pracowni protetycznej

Przedmioty kształcenia kierunkowego i do wyboru - 2046 godz. - 108 ECTS ×

 • Techniki protetyczne
 • Techniki ortdontyczne
 • Technologie informatyczne CAD/CAM
 • Propedeutyka protetyki
 • Propedeutyka ortodoncji
 • Materiały i technologie w technice dentystycznej
 • Modelarstwo i rysunek
 • Propedeutyka chirurgii szczękowo - twarzowej
 • Seminarium dyplomowe

Praktyki zawodowe - 960 godz. - 37 ECTS ×

Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 960 godzin. 

 • 2 semestr - 210 godz.
 • 3 semestr - 150 godz.
 • 4 semestr - 300 godz.
 • 5 semestr - 150 godz.
 • 6 semestr - 150 godz.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część kształcenia i wychowania przyszłych licencjatów technik dentystycznych. Pozwala im skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach i praktyczną na ćwiczeniach, z praktyką, uzupełniając wiadomości i umiejętności z technik dentystycznych opanowane w Uczelni z umiejętnościami nabytymi w naturalnych warunkach pracy zawodowej w pracowniach dentystycznych.

Praktyka zawodowa odbywa się w publicznych i prywatnych pracowniach techniczno-dentystycznych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę dentystyczną.

Efekty uczenia się w kategorii umiejętności ×

Absolwent kierunku techniki dentystyczne:

 • Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe w zakresie rysunku, modelowania i wykonawstwa wszystkich rodzajów protez oraz aparatów ortodontycznych,
 • Potrafi dobrać i posługiwać się sprzętem i aparaturą w zależności od realizowanego zadania w poszczególnych pracowniach laboratorium protetycznego jak również stosować nowoczesne technologie i urządzenia,
 • Potrafi określić potrzeby pacjenta w zakresie planowanych uzupełnień protetycznych,
 • Potrafi określić i zanalizować przyczyny powstawania uszkodzeń protez i aparatów ortodontycznych oraz konsultować je z pacjentem,
 • Potrafi ocenić jakość wykonania, zidentyfikować i zanalizować błędy w wykonawstwie protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych,
 • Potrafi zanalizować struktury podłoża protetycznego pod kątem możliwości wykonania protez dentystycznych,
 • Potrafi wykonać protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, szyny terapeutyczne, protezy pooperacyjne i epitezy zgodnie z projektem klinicznym, na podstawie otrzymanych wycisków,
 • Potrafi wykonać rekonstrukcje i naprawy wszystkich typów protez zębowych i aparatów ortodontycznych,
 • Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku Techniki dentystyczne, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco