Program studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 311 godzin; w tym  godzin 29 h wykładów i 282 godzin ćwiczeń.

Całość studiów realizowana jest w trybie stacjonarnym.

Program studiów ×

Nazwa przedmiotu 

Anatomia funkcjonalna kończyn dolnych z elementami patobiomechaniki stępu
Biomechanika z metodami pomiarowymi chodu i innych wzorców motorycznych
Schorzenia układowe w obrębie stóp 
Wady i dysfunkcje stóp w ortopedii
Podometria
Metody diagnostyczne w podiatrii 
Podstawy terapii manualnej w dysfunkcjach stóp
Tendinopatie – współczesne metody leczenia
Stopa  dziecka – podstawy
Pracownia podologii klinicznej
Firma zewnętrzna – wkładki do obuwia
Interdyscyplinarna opieka stopy cukrzycowej
Terapia p/obrzękowa 
Współczesne metody obrazowania w terapii stopy: RTG i USG
Zaopatrzenie ortopedyczne (wkładki, odciążenia) 
Kinesiotaping
Programowanie i periodyzacja treningu medycznego stóp
Aspekty prawne i etyczne w działalności fizjoterapeuty i podologa

 

Studia podyplomowe kończą się egzaminem teoretycznym (test) i praktycznym.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

 • Potrafi objaśnić budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego obręczy biodrowej, kończyn dolnych i stóp. Umie opisać topografię i funkcje poszczególnych struktur, które potrafi zlokalizować w badaniu palpacyjnym.
 • Zna fizjologię układu krążenia w obrębie kończyn dolnych.
 • Zna podstawowe dermatozy w obrębie kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp.
 • Posiada wiedzę i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki oraz zespoły chorobowe w obrębie kończyn dolnych, stóp i obręczy biodrowej.
 • Zna wskazania i przeciwwskazania do terapii z zastosowaniem terapii manualnej, fizykoterapii i innych metod diagnostyczno-zabiegowych w obszarze stóp, kończyn dolnych i obręczy miednicznej.
 • Potrafi opisać podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane w Kompleksowej Terapii Stóp dla obręczy biodrowej, kończyn dolnych i stóp.
 • Charakteryzuje czynniki mogące prowadzić do zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym obręczy biodrowej i kończyn dolnych oraz wskazuje działania profilaktyczne w tym zakresie.
 • Potrafi dobierać program terapii indywidualnie do pacjenta, w zależności od dysfunkcji, jednostki chorobowej oraz możliwości i predyspozycji pacjenta.
 • Różnicuje metody korekcji płytki paznokciowej, metody bezinwazyjnej mikrochirurgii zmian skórnych (brodawki, modzele, hyperkeratoza).

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

 • Potrafi wykorzystać w procesie usprawniania pacjenta różnorodne techniki terapii manualnej, fizykoterapii, masażu oraz ćwiczeń.
 • Potrafi wykonać i dobrać odpowiednie zabiegi manualne z zakresu terapii tkanek miękkich, mobilizacji i manipulacji stawowych u chorych z różnymi chorobami i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego.
 • Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne do wykonania odpowiednich procedur w zakresie Kompleksowej Terapii Stopy.
 • Dobiera właściwe badania diagnostyczne i funkcjonalne dla tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu terapeutycznego pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi w obrębie kończyn dolnych.
 • Potrafi prowadzić edukację prozdrowotną i działania profilaktyczne w zakresie: zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-szkieletowym, układzie krążenia, profilaktyki stopy cukrzycowej.
 • Potrafi wykonać ćwiczenia z zakresu autoterapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz nauczyć poprawnego wykonywania tych technik zarówno w ramach profilaktyki jak i procesu terapeutycznego.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ×

 • Jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
 • Jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych.
 • Jest zorientowany na współpracę i współdziałanie ze specjalistami innych dziedzin posiadających inne kompetencje zawodowe.
 • Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykorzystywaniem w praktyce terapii manualnej, fizykoterapii i metod diagnostycznych.
 • Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia związany ze sprawnością i prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu człowieka.
 • Wykorzystuje i promuje uznane światowe standardy stosowane w Kompleksowej Terapii Stóp

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco