Dochody nieuwzględniane w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

  1.  świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora);
  2.  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
    1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
    2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
    3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.