Najczęstsze pytania

Czy rodzeństwo uczęszczające do szkoły policealnej oznacza "pobieranie nauki"

Rodzeństwo uczące się w szkole policealnej nie jest wliczane do gospodarstwa domowego, ponieważ zapis ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi: dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia

Rodzice są po rozwodzie. Student mieszka z jednym z rodziców, od drugiego otrzymuje alimenty. Co należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta?

Dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną są:

  • Zaświadczenie o dochodach rodzica, z którym student mieszka (tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Z ZUS), dokumenty potwierdzające dochód studenta (analogicznie jak rodzica), wyrok sądu zasądzającego alimenty
  • W przypadku gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od płacenia alimentów, nie będą one wliczone do dochodu, gdy student przedstawi zaświadczenie wystawione przez komornika o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok 2021.
Rodzice są rozwiedzeni, ale sąd nie orzekł alimentów na rzecz studenta

W sytuacji, gdy sąd nie orzekł alimentów na rzecz studenta, obliczając dochód rodziny studenta, uwzględnia się dochody studenta oraz obydwojga rodziców.

Rodzice nie są małżeństwem. Nie ma wyroku orzekającego alimenty ma rzecz studenta

W takiej sytuacji uwzględnia się dochody obydwojga rodziców. Wyłącznie wyrok sądu, ugoda zatwierdzona przez sąd lub ugoda zawarta przed mediatorem, na podstawie których rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów pozwala na nieuwzględnianie dochodów tego rodzica w dochodzie rodziny. Nie ma prawnej możliwości wzięcia pod uwagę „alimentów dobrowolnych”.

Jeden z członków mojej rodziny utracił w tym roku pracę, z której osiągał dochód przez cały 2021 rok

W takiej sytuacji zachodzi utrata dochodu i dochód wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie zostaje brany pod uwagę.

Należy złożyć dokumenty potwierdzające fakt utraty dochodu (np. świadectwo pracy), PIT-11 oraz oświadczenie o dochodzie utraconym.

Wysokość dochodu utraconego netto z tytułu pracy oblicza się na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy, odejmując od kwoty dochodu brutto kwotę podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Analogicznie postępuje się, gdy utrata dochodu nastąpiła jeszcze w roku 2022. Nie uwzględnia się wówczas w dochodzie rodziny dochodów osiąganych w części roku 2021, które zostały utracone.

Jeden z członków mojej rodziny podjął pracę w październiku 2021 roku. W jaki sposób będzie uwzględniony jego dochód?

Dochód zostanie obliczony na podstawie złożonych dokumentów z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz potwierdzenia rozpoczęcia pracy w październiku 2021 r. (np. umowa o pracę, zaświadczenie o okresie zatrudnienia) oraz PIT-11. Obliczony dochód zostanie podzielony przez liczbę miesięcy uzyskiwanego dochodu w 2021r. (tj. 3 - miesiące).

Jeden z członków rodziny rozpoczął pracę w roku 2022

Dochód wzięty pod uwagę będzie oparty na zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, przy założeniu, że dochód jest uzyskiwany na dzień składania wniosku o stypendium.

Przykład: rodzic studenta zawarł umowę o pracę w dniu 22.05.2022 r. W oświadczeniu o dochodach należy podać wysokość wynagrodzenia rodzica za czerwiec 2022r.

W roku 2021 członek mojej rodziny pracował na podstawie umowy o dzieło, natomiast w roku bieżącym już nie ma tej pracy. Czy mogę nie uwzględnić tego dochodu w dochodzie rodziny?

Tak, zakończenie pracy na podstawie umowy o dzieło stanowi okoliczność, w związku z którą następuje utrata dochodu. W celu udokumentowania utraty dochodu należy przedstawić PIT-11 oraz umowę o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy.

Czy w przypadku sprzedaży papierów wartościowych w roku 2021 dochód wlicza się do dochodu rodziny

Dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych należy uwzględnić w dochodzie rodziny, ponieważ nie stanowi on dochodu utraconego.

Student/studentka zawarł/a związek małżeński w roku 2021. Czy ten małżonek wlicza się do składu rodziny?

Tak. Małżonek studenta wlicza się do rodziny, a jego dochody są uwzględniane w dochodzie rodziny. Należy jednak do dokumentacji załączanej wraz z wnioskiem, dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.

Zawarcie związku małżeńskiego przez studenta w roku 2022r. Jaki jest skład rodziny?

Do składu rodziny należy doliczyć męża/żonę studentki/ta.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy (październik – luty), w semestrze letnim (marzec – lipiec).

Czy konieczne jest składanie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego po raz drugi, tj. na semestr letni

Tak, wniosek o stypendium socjalne składa się dwa razy w ciągu roku akademickiego, gdyż stypendium jest przyznawane na jeden semestr. Złożenie wniosku i przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy nie oznacza, że niejako automatycznie będzie kontynuowane jego wypłacanie w semestrze letnim. Student jest obowiązany do złożenia wniosku na semestr letni, w przeciwnym wypadku od marca danego roku akademickiego zaprzestanie się wypłacania stypendium.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie w stosunku do tego, co oświadczył, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania nowego oświadczenia o dochodach – student we wniosku oświadcza jedynie, że sytuacja w jego rodzinie nie uległa zmianie.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie, konieczne jest ponowne wypełnienie oświadczenia o dochodach i złożenie go wraz z wnioskiem o stypendium socjalne na semestr letni.

Pełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło szkołę średnią, ale nie podjęło nauki na studiach ani pracy

Rodzeństwo pełnoletnie, które zakończyło naukę  nie jest wliczane do gospodarstwa domowego i nie należy go wykazywać we wniosku.

Wyjątek: gdy rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności – wówczas należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia oraz oryginał do wglądu)

Student lub członek rodziny nie osiągnął żadnego dochodu w roku 2021

W takiej sytuacji należy złożyć tylko zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie zerowym lub decyzję o odmowie wydania zaświadczenia przez Urząd Skarbowy.

Dostarczenie wniosku do Biura Obsługi Studenta

Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Studenta osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Po przyznaniach stypendiów jedno z członków rodziny utracił dochód

Jeśli utrata dochodu nastąpiła przed upływem terminu do złożenia odwołania od decyzji stypendialnej, fakt zmiany sytuacji materialnej w rodzinie student może podnieść w odwołaniu od powyższej decyzji, co spowoduje ponowne przeliczenie dochodu. W przypadku, jeśli utrata dochodu nastąpiła po upływie terminu do wniesienia odwołania lub student nie dotrzymał tego terminu, uwzględnienie zmiany w sytuacji materialnej rodziny możliwe będzie dopiero w następnej turze ubiegania się o stypendium.

W Wirtualnym Dziekanacie pojawiło się ogłoszenie o przyznaniu stypendium

Warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji stypendialnej. W tym celu wyznaczane zostają terminy, w których możliwy jest jej osobisty odbiór w Biurze Obsługi Studenta. W przypadku braku odbioru osobistego, decyzja zostaje wysłana pocztą. 

Czy w semestrze letnim należy składać dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny

Jeżeli sytuacja materialna nie zmieniła się, żaden z członków rodziny nie utracił lub nie uzyskał dochodu, wówczas należy złożyć tylko wniosek wraz z oświadczeniem, że sytuacja materialna nie uległa zmianie.

Jeśli sytuacja rodzinna lub materialna wówczas należy złożyć dokumenty potwierdzające zmianę dochodu członka rodziny.