Strategia

Misją Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest tworzenie przyjaznego dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej na uznanej w regionie i kraju Uczelni. Misja WSEiT to źródło strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych wartości, którymi są profesjonalizm, wiarygodność, skuteczność i zaangażowanie.

Studenci uczelni zdobywają w niej wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne  do dalszego rozwoju i kariery zawodowej. W tym celu wypracowuje się standardy kształcenia i udoskonala metody nauczania.

Podstawowe cele strategiczne Uczelni:

  1. EDUKACJA – WYSOKA JAKOŚĆ I RÓŻNORODNA OFERTA KSZTAŁCENIA
  2. NAUKA 
  3. BAZA – ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIENIE INFRASTRUKTURY 
  4. OTOCZENIE – OTWARTA UCZELNIA
  5. ZARZĄDZANIE - SPRAWNA I PRZYJAZNA UCZELNIA

REALIZACJA STRATEGII

Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu stanowi zbiór celów uznanych za priorytetowe dla całej społeczności akademickiej. Określa podstawę budowania strategii rozwoju.

Są one realizowane na podstawie planów zadań, uwzględniających priorytety: Nauka, Edukacja, Baza, Otoczenie, Zarządzanie. 

Aktualizacja i modyfikacja strategii rozwoju Uczelni winna uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne i finansowe.