Sposób obliczania dochodu na członka rodziny studenta

Dochód miesięczny obliczony zostaje na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Od kwoty dochodu za rok bazowy odejmuje się:

  • kwotę podatku
  • kwotę składki na ubezpieczenie społeczne
  • kwotę opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Uzyskana suma dzielona jest przez liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu (np.12)

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.