Program studiów

Czas trwania studiów: 2 semestry, w systemie niestacjonarnym - zjazdy sobota i niedziela

Razem: 340 godzin: 86 wykłady/254 ćwiczenia

Przedmioty:

 1. Pediatria i neurologia wieku rozwojowego - 30 godzin - wykład
 2. Ocena rozwoju dziecka - 20 godzin - ćwiczenia
 3. Psychologia rozwoju dziecka - 10 godzin - 5 wykład, 5 ćwiczenia
 4. Metoda Ndt-Bobath w teorii i praktyce - 20 godzin - ćwiczenia
 5. Ndt-Bobath baby jako główny element pracy z dzieckiem w domu i gabinecie - 20 godzin- ćwiczenia
 6. INPP - program szkolny integracji odruchów - 20 godzin - 15 ćwiczenia, 5 wykład - zajęcia certyfikowane
 7. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - 20 godzin - ćwiczenia - zajęcia certyfikowane
 8. Integracja sensoryczna w terapii dziecka - 20 godzin - 10 ćwiczenia, 10 wykład
 9. Pływanie niemowląt - 10 godzin - wykład
 10. Metody pracy z dzieckiem w praktyce - warsztaty z dziećmi - 10 godzin - ćwiczenia
 11. Kinesiotaping w pediatrii - 10 godzin - ćwiczenia
 12. Masaż  dziecka - kurs bazowy masażu Shantali - 20 godzin - 15 ćwiczenia, 5 wykład - zajęcia certyfikowane
 13. Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku wodnym - 10 godzin - 5 wykład, 5 ćwiczenia
 14. Terapia mowy w rehabilitacji dziecka - 20 godzin - ćwiczenia
 15. Terapia ręki i ocena funkcji ręki wspomagającej AHA - 20 godzin - ćwiczenia
 16. Metoda Vojty w terapii dziecka - 20 godzin - ćwiczenia
 17. Kompleksowa rehabilitacja dzieci poruszajacych się na wózkach - 20 godzin - 14 ćwiczenia, 6 wykład
 18. Integracja bilateralna - program szkolny - 20 godzin - 15 ćwiczenia, 5 wykład – zajęcia certyfikowane
 19. Terapia stopy - 10 godzin - ćwiczenia
 20. Podejście neuro-reedukacyjne w rehabilitacji dzieci - 10 godzin - 5 wykład, 5 ćwiczenia

Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

 • słuchacz zna poszczególne struktury narządów i układów aktywizowanych w procesie terapeutycznym
 • zna etapy rozwoju dziecka, jego potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne
 • słuchacz zna sposób przeprowadzania badania podmiotowego pacjenta stosując się do poznanych norm i zasad
 • zna mechanizmy działania poznanych metod terapeutycznych
 • potrafi interpretować założenia teoretyczne i praktyczne wykorzystywanych form pracy z pacjentem
 • posiada wiedzę na temat możliwości pracy z pacjentem z dysfunkcjami, rozumie zależności przyczynowo- skutkowe występujące u tego pacjenta w wyniku zastosowania poznanych form terapeutycznych
 • umie dobierać techniki terapeutyczne pochodzące z różnych metod w zależności od potrzeb pacjenta w celu opracowania indywidualnego programu terapii
 • zna wskazania i p/wskazania do stosowania poznanych metod pracy
 • umie udzielić pomocy przedlekarskiej, zna zasady BHP w pracy z pacjentem

Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

 • posiada umiejętność diagnozowania i pracy metodą terapeutyczną jaką wykorzystuje w terapii z pacjentem, umie wybrać problem główny na danym etapie leczenia
 • posiada umiejętności programowania terapii dla osób ze specjalnymi potrzebami, potrafi formułować problemy badawcze
 • zna specyfikę pracy z dzieckiem z dysfunkcjami oraz potrafi samodzielnie modyfikować formy terapeutyczne i sposoby opieki nad pacjentem w zależności od jego potrzeb
 • posiada umiejętność prawidłowej komunikacji z pacjentem i jego opiekunem, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla potrzeb pacjenta
 • potrafi różnicować postępowanie terapeutyczne w zależności od rodzaju dysfunkcji, płci, wieku a także warunków społecznych i ekonomicznych pacjenta, potrafi dobierać potrzebny sprzęt i akcesoria treningowe
 • umie zweryfikować efekty swojej pracy w zakresie wykorzystanych metod terapeutycznych
 • umie współpracować w zespole terapeutycznym, rozumie potrzebę holistycznego podejścia do problemów pacjenta

Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ×

 • Rozumie konieczność poszerzania wiedzy interdyscyplinarnie związanej z problematyką fizjoterapii dziecięcej
 • Potrafi prosić o konsultację i z uwagą wysłuchuje uwag bardziej doświadczonych kolegów
 • Przyjmuje dobro dziecka i jego rodziców/opiekunów za wartość najwyższą
 • Przestrzega właściwych relacji z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i innymi osobami z otoczenia dziecka
 • Okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności/choroby dziecka
 • Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych
 • Przestrzega tajemnicy zawodowej, dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
 • Potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco