Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, NIP: 7811759805
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@wseit.edu.pl
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz studiów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
  2. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań związanych z zawarciem z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu umowy o naukę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  3. realizacji zawartej przez Panią/Pana z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu umowy o naukę (z pkt. a), której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu w związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
  5. rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
  6. wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych dla potrzeb wewnętrznych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
  7. monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów(podstawa prawna ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia)
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  1. realizacji marketingu własnego przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
  2. organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet;
  3. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu;
  4. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu;
  5. prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 22 Dz.U.2018.0.917 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 6. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.
 7. Podanie danych wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861) i jest obowiązkowe oraz służy realizacji obowiązków administratora jako Uczelni wyższej. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 12 miesięcy;
  2. dla potrzeb kształcenia: przez okres do czasu jego zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, t.j. aktualnie przez 50 lat (podstawa prawna: z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861), §15, ust. 4);
  3. dla potrzeb marketingu własnego Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu: przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
  4. dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w p. 2: przez okres do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO).
 11. Aktualizacje przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, są publikowane na stronie internetowej jest Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.