Skład rodziny studenta

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

  1. studenta,
  2. małżonka studenta,
  3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta,  
  4. będące na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich  ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.