Samodzielność finansowa studenta - ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodu rodziców

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz rodzeństwa w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz:

spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1.     ukończył 26. rok życia,
  2.     pozostaje w związku małżeńskim,
  3.     ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  4.     osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

lub

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 930,35 zł).