Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek.

Termin składania wniosków:
 • w semestrze zimowym do 30 października
 • w semestrze letnim do 28 lutego
 • miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Studenta właściwych wydziałów

Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1051,70zł (zarządzenie rektora).

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji (takich jak: sieroctwo, otrzymywanie zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, utrudniony dojazd na Uczelnię). Niezbędne jest wpisanie uzasadnienia do wniosku oraz - jeśli to możliwe - udokumentowanie

Uwaga!
 • W przypadku wykazania dochodu netto poniżej kwoty 528 zł. na członka rodziny wymagane jest zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Zaświadczenie musi być aktualne (tj. obejmować okres od roku 2020 do dnia wydania zaświadczenia).
 • W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.
 • Niedostarczenie zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
 • Rektor, KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował w sposób wiarygodny źródła utrzymania rodziny.
 • Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat studiowania. Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
 • Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (przepis stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą).
 • Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobierać stypendium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.
 • Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest na jeden semestr, tj. na okres do 5 miesięcy, tj. w okresie od października do lutego w semestrze zimowym lub od marca do lipca – w semestrze letnim. 
 • W przypadku, gdy obrona pracy dyplomowej wypada w miesiącu wcześniejszym aniżeli określony w decyzji - wówczas stypendium wypłacane jest do miesiąca obrony.

Więcej informacji