Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, przyznawaną na jego wniosek.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do wniosku o zapomogę muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową (taką jak: np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, kradzież, pożar).

Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobrać zapomogę tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (przepis stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą).

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Studenta:
  • w semestrze zimowym do 30 października
  • w ciągu roku akademickiego do 5 go- dnia każdego miesiąca
Sposób składania wniosków:
  1. Wniosek należy wypełnić podając niezbędne informacje.
  2. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta.
Dokumenty:
  • wydrukowany wniosek o przyznanie zapomogi
  • oświadczenie wnioskodawcy
  • oświadczenie RODO 
  • dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę przyznana zapomogi

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania z Wirtualnego Biura Obsługi Studenta

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości wydziałowego funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku, tylko w czasie trwania semestrów.