Wymagane dokumenty

 1. podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia
 2. kopia świadectwa dojrzałości*
 3. potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni)
 4. jedno zdjęcie o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane)
 5. zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, które należy wprowadzić do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku; zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są po zalogowaniu do Rekrutacji on-line w zakładce dokumenty do pobrania
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy)
 8. dowód osobisty do wglądu

Dokumenty dodatkowe w przypadku łączonego kierunku z technikiem:

 • kwestionariusz osobowy do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej
 • podanie o przyjęcie do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):
a. w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu*
b. kopia orzeczenia niepełnosprawności*

Potwierdzeniem wykształcenia średniego mogą być również:
kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate),uzyskanego w ramach matury międzynarodowej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*
kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureate), uzyskanego w ramach programu Matury Europejskiej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*

*oryginał dokumentu do wglądu

W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych zalecamy przymierzyć i dokonać zamówienia na odzież ochronną. Cena kompletu 190 zł