Wymagane dokumenty w Szczecinie

 1. Podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia
 2. Kopia świadectwa dojrzałości *
 3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej *
 4. Potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni)
 5. Jedno zdjęcie o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane)
 6. Zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, które należy wprowadzić do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku; zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są po zalogowaniu do Rekrutacji on-line w zakładce dokumenty do pobrania
 8. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy)
 9. Dowód osobisty do wglądu

Dokumenty dodatkowe w przypadku łączonego kierunku z technikiem:

 • kwestionariusz osobowy do Medycznej Szkoły Policealnej
 • podanie o przyjęcie do Medycznej Szkoły Policealnej
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):

 1. w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu*
 2. kopia orzeczenia niepełnosprawności*

Potwierdzeniem wykształcenia średniego mogą być również:

 • kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate),uzyskanego w ramach matury międzynarodowej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*
 • kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureate), uzyskanego w ramach programu Matury Europejskiej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*

*oryginał dokumentu do wglądu

W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych zalecamy przymierzyć i dokonać zamówienia na odzież ochronną. Cena kompletu 190 zł