Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta

Prawo do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych mają studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendim dla osób niepełnosprawnych:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres  6 lat, (art. 93 ust. 2 Ustawy). Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów;
 2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą);
 3. w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w §2 ust. 2 b tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
 4. łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 
  1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 
  2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;
 5. łączny okres, o którym mowa w ust. powyżej 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów do 30 października

Sposób składania wniosków:
 1. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wypełnić podając niezbędne informacje i dane z zaświadczeń. 
 2. Wniosek wraz załącznikami (zaświadczenia, oświadczenia, itp.) należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta w terminie do 30 października 2021r. Wniosek składamy osobiście w Biurze Obsługi Studenta lub wysyłamy pocztą.
Dokumenty:
 • wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium
 • oświadczenie wnioskodawcy
 • oświadczenie RODO
 • orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności (kserokopia – oryginał do wglądu)

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania z Wirtualnego Biura Obsługi Studenta

W przypadku, gdy wnioskodawca równocześnie występuje o inne świadczenia zależne od sytuacji materialnej, składa osobny wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, z wyjątkiem, gdy w trakcie roku akademickiego mija okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy obrona pracy dyplomowej wypada w miesiącu wcześniejszym aniżeli określony w decyzji, wówczas stypendium wypłacane jest do miesiąca obrony.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.