Stypendium Rektora

Stypendium Rektora przyznawane jest przez Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii na wniosek studenta.

Stypendium może otrzymać student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który w poprzednim roku akademickim:

 • uzyskał wysoką średnią ocen
 • lub posiada osiągnięcia naukowe
 • lub osiągnięcia artystyczne
 • lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Dane osiągnięcie nie może być wykazywane więcej niż jeden raz w trakcie studiów.

Wszystkie osiągnięcia punktowane są zgodnie z załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej

Termin składania wniosków do 30 października

Miejsce składania wniosków - Biuro Obsługi Studenta właściwych wydziałów.

Sposób składania wniosków:
 1. Wniosek należy wypełnić podając niezbędne informacje na temat osiągnięć
 2. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami (certyfikaty, publikacje itp.) należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta w terminie do 30 października 
Dokumenty:

wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium – należy wybrać wniosek w jednej kategorii:

 • wniosek o stypendium Rektora
 • studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż WSEiT - zaświadczenie z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen za poprzedni rok studiów wraz z informacją o stosowanej w uczelni skali ocen
 • dokumenty potwierdzające wykazywane osiągnięcia (ksero-oryginał do wglądu)
 • oświadczenie wnioskodawcy
 • oświadczenie RODO

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania z Wirtualnego Biura Obsługi Studenta.

 Wysoka średnia ocen to:

 • średnia nie mniejsza niż 4,50
 • średnia ocen wyliczona się na podstawie ocen z zaliczeń wszystkich zajęć i wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz w indywidualnej ścieżce studiów obowiązujących studenta w danym roku
 • średnia arytmetyczna wyliczona bez zaokrągleń, do drugiego miejsca po przecinku

Osiągnięcia naukowe to:

 • opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w poprzednim roku akademickim
 • czynny udział w sesjach naukowych
 • inne osiągnięcia naukowe czyli uzyskanie grantu badawczego, udział w programie badawczym, udział w wymianie międzynarodowej lub międzyuczelnianej

Osiągnięcia artystyczne to w szczególności osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych o ile wyżej wymienione osiągnięcie nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów lub nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Osiągnięcia sportowe to wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym.

O przyznanie stypendium student może ubiegać się:
 • nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia pod warunkiem zaliczenia tego roku w terminie określonym planem studiów i uzyskania wpisu na kolejny semestr lub rok studiów,
 • student I roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił wszystkie kryteria ubiegania się o stypendium.

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 
Łączny okres, o którym mowa w ust. powyżej 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą).

Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywają się studia.