Rekrutacja cudzoziemców

Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców 

§ 1
1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra,
4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do jej stypendystów,
5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
6) decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego .
2. Podejmowanie studiów na podstawie decyzji administracyjnej Rektora odbywa się na zasadach określonych w niniejszym załączniku.
3. Decyzje administracyjne o przyjęciu cudzoziemca na studia bądź o odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia podejmuje Rektor.
4. Od decyzji administracyjnej Rektora w sprawie przyjęcia na studia przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Biura Rekrutacji.

§ 2
1. Cudzoziemcy podejmują studia na zasadach odpłatności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
2. Opłaty i zasady ich wnoszenia, ich wysokość i warunki zwalniania z opłat określa zarządzenie Kanclerza.

§ 3
1. Rekrutacja cudzoziemców na studia w j. angielskim rozpoczyna się 1 lutego roku, w którym rozpoczyna się rok akademicki, na który prowadzona jest rekrutacja. 
2. Rekrutacja cudzoziemców na studia w j. polskim rozpoczyna się 1 czerwca roku, w którym rozpoczyna się rok akademicki, na który prowadzona jest rekrutacja. 
3. Cudzoziemcy mogą przystępować do rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w j. angielskim oraz studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w j. polskim. 

§ 4
1. Na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty.
2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim dyplomem ukończenia studiów na kierunku właściwym lub pokrewnym, albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów.
3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na dany rok akademicki.
4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:
1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
3) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez pracownika Biura Rekrutacji, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:
1) posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2; akceptowane certyfikaty: International Baccalaureate Diploma, European Baccalaureate, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency,  TOEFL iBT – co najmniej 72 punkty, TOEFL CBT co najmniej 180 punktów, IELTS – 5.5 i więcej),
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

§ 5

1. Cudzoziemcy w procesie rekrutacji zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) kopie oryginalnych świadectw, o których mowa w § 4 ust. 1 lub dyplomów, o których mowa w § 4 ust. 2 wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi - przetłumaczone na język polski. W przypadku gdy kopie oryginalnych świadectw lub dyplomów nie są poświadczone notarialnie, poświadcza je na podstawie okazanych oryginałów pracownik Biura Rekrutacji,
2) kopie:
a) paszportu,
b) wizy, jeżeli jest wymagana,
3) podanie o przyjęcie na studia w języku polskim i angielskim,
4) wypełniona ankieta osobowa ze zdjęciem,
5) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów podejmujących studia w języku polskim lub języka angielskiego dla kandydatów podejmujących studia w języku angielskim, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 4 oraz § 4 ust. 5 pkt 2.
6) na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu, kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego,
7) kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na dany rok akademicki, poświadczoną na podstawie okazanych oryginałów przez członka komisji rekrutacyjnej,
8) jedno aktualne zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
9) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
10) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na rozpoczęcie studiów w przypadku kandydatów niepełnoletnich,
11) w przypadku zmiany nazwiska – notarialnie poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa lub postanowienia sądu,
12) notarialnie poświadczona kopia orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,
13) inne dokumenty wymagane przez program studiów na danym kierunku.

2. Wszystkie dokumenty inne niż przygotowane przez Uczelnię, a wystawione w języku innym niż język polski, muszą być przetłumaczone na język polski.
3.  Dokumenty wymienione w w § 2 ust. 1–3 i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 447 ze zm.). mogą być przetłumaczone na język polski  przez podmioty, wymienione w § 4 ust. 1 powyższego rozporządzenia.
4. Inne dokumenty niż wskazane w § 5 ust. 3 winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

§ 6
Procedura rekrutacyjna

Cudzoziemcy rekrutowani są wg następującej procedury:
1) Kandydaci na studia dokonują obowiązkowej rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni poprzez Elektroniczny Rejestr Kandydatów, podając wymagane w procesie rekrutacji dane osobowe oraz teleadresowe;
2) Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe oraz złożeniu formularza we właściwym wydziałowym Biurze Rekrutacji;
3) Po uzupełnieniu podstawowych danych w formularzu rejestracyjnym kandydaci dokonują wyboru kierunku i formy studiów z udostępnionego katalogu studiów, a następnie uzupełniają pozostałe, wymagane do rejestracji dane;
4) Dokumenty rekrutacyjne, wymienione w § 5 ust. 1 mogą zostać złożone w następujący sposób: 
a) osobiście przez kandydata lub osobę trzecią posiadającą pisemne upoważnienie do załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z rekrutacją na studia lub
b) za pomocą poczty tradycyjnej lub
c) poprzez załączenie kopii - skanów w trakcie rejestracji elektronicznej.
5) Rejestrację kandydatów na studia prowadzą Biura Rekrutacji na poszczególnych Wydziałach;
6) Weryfikacji złożonych dokumentów dokonują pracownicy Biura Rekrutacji;
7) W przypadku braku udokumentowania znajomość języka polskiego dla kandydatów podejmujących studia w j. polskim pracownik Biura Rekrutacji przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną na podstawie, której wydaje się zaświadczenie o znajomości języka w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów;
8) Po potwierdzeniu zgodności przesłanych kopii dokumentów z przedłożonymi oryginałami, podpisaniu umowy o naukę oraz dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, Rektor wydaje decyzję o przyjęciu na studia.
9)  Jeżeli kandydat nie jest w stanie złożyć kompletu dokumentów wskazanych w § 5 ust. 1, to po złożeniu kopii dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 (dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia: bez decyzji kuratorium oświaty o uznaniu świadectwa; dla studiów drugiego stopnia: bez dokumentu potwierdzającego równorzędność przedkładanego dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów na kierunku właściwym lub pokrewnym), pkt 2 lit. a, pkt. 3–5, pkt. 8–13 kandydat otrzymuje od pracownika Biura Rekrutacji informację o pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów i konieczności podpisania umowy o naukę;
10) W przypadku kandydata, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, po podpisaniu  umowy o naukę oraz dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach Rektor wydaje warunkową decyzję o przyjęciu na studia, wskazując dokumenty konieczne do uzupełnienia i określając terminy ich dostarczenia.
11) Niedopełnienie we wskazanym w decyzji warunkowej terminie co najmniej jednego warunku skutkować będzie wydaniem przez rektora decyzji o odmowie przyjęcia na studia.