Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy

  • słuchacz zna poszczególne struktury narządów i układów aktywizowanych w procesie terapeutycznym
  • zna etapy rozwoju dziecka, jego potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne
  • słuchacz zna sposób przeprowadzania badania podmiotowego pacjenta stosując się do poznanych norm i zasad
  • zna mechanizmy działania poznanych metod terapeutycznych
  • potrafi interpretować założenia teoretyczne i praktyczne wykorzystywanych form pracy z pacjentem
  • posiada wiedzę na temat możliwości pracy z pacjentem z dysfunkcjami, rozumie zależności przyczynowo- skutkowe występujące u tego pacjenta w wyniku zastosowania poznanych form terapeutycznych
  • umie dobierać techniki terapeutyczne pochodzące z różnych metod w zależności od potrzeb pacjenta w celu opracowania indywidualnego programu terapii
  • zna wskazania i p/wskazania do stosowania poznanych metod pracy
  • umie udzielić pomocy przedlekarskiej, zna zasady BHP w pracy z pacjentem