Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności

  • posiada umiejętność diagnozowania i pracy metodą terapeutyczną jaką wykorzystuje w terapii z pacjentem, umie wybrać problem główny na danym etapie leczenia
  • posiada umiejętności programowania terapii dla osób ze specjalnymi potrzebami, potrafi formułować problemy badawcze
  • zna specyfikę pracy z dzieckiem z dysfunkcjami oraz potrafi samodzielnie modyfikować formy terapeutyczne i sposoby opieki nad pacjentem w zależności od jego potrzeb
  • posiada umiejętność prawidłowej komunikacji z pacjentem i jego opiekunem, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla potrzeb pacjenta
  • potrafi różnicować postępowanie terapeutyczne w zależności od rodzaju dysfunkcji, płci, wieku a także warunków społecznych i ekonomicznych pacjenta, potrafi dobierać potrzebny sprzęt i akcesoria treningowe
  • umie zweryfikować efekty swojej pracy w zakresie wykorzystanych metod terapeutycznych
  • umie współpracować w zespole terapeutycznym, rozumie potrzebę holistycznego podejścia do problemów pacjenta