Efekty kształcenia

Opis efektu uczenia się

w zakresie wiedzy:

 • Zna i rozumie procesy komórkowe na poziomie molekularnym oraz ich związki z nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kosmetologii i trychologii 
 • W stopniu pogłębionym wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii palpacyjnej tkanek miękkich oraz unaczynienia w obrębie głowy
 • Potrafi odróżnić konieczność korekty asymetrii twarzy i dysfunkcji skóry od modyfikacji z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej 
 • Zna dermatozy w obrębie głowy i szyi oraz dysfunkcji układu stomatognatycznego
 • Zna stany przednowotworowe i nowotworowe skóry w zakresie umożliwiającym bezpieczne wykonywanie zabiegów w gabinecie kosmetologicznym; rozumie relacje starzenia się skóry i rozwoju zmian nowotworowych skóry 
 • Zna nowoczesne technologie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu kosmetologii i trychologii estetycznej
 • Zna zabiegi z zakresu resurfacingu medycznego skóry, liftingu twarzy i szyi, 
 • Zna nowoczesne technologie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, opisuje podstawowe zabiegi 
 • Zna regulacje prawne krajowe i międzynarodowe dotyczące ochrony własności intelektualnej
 • Rozumie ograniczenia zabiegów z zakresu kosmetologii i trychologii estetycznej . Rozumie istotę interdyscyplinarności zawodu z lekarzami różnych dyscyplin dla uzyskania pożądanych efektów w zakresie estetyki wizerunku klienta

w zakresie umiejętności:

 • Potrafi zdiagnozować stan skóry klienta , rozpoznać problem natury estetycznej i zaprojektować spersonalizowane zabiegi z zakresu kosmetologii i trychologii estetycznej
 • Różnicować zmiany w symetrii twarzy i szyi oraz ocenić defekty skóry
 • Potrafi wykorzystać techniki manualne w celu przywrócenia symetrii twarzy, przygotowania tkanek do zabiegów z zakresie kosmetologii i trychologii estetycznej 
 • Potrafi wykorzystać techniki manualne w celu przywrócenia prawidłowego drenażu tkankowego w obrębie głowy i szyi
 • Potrafi posługiwać się zaawansowaną technologicznie aparaturą kosmetyczną,, określa jej bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania 
 • Potrafi zaprojektować i wykonać spersonalizowane zabiegi z zakresu kosmetologii i trychologii estetycznej 
 • Różnicuje substancje aktywne w produktach kosmetycznych, ich pochodzenie i skuteczność oddziaływania na tkankę; potrafi interpretować skład INCI
 • Potrafi prowadzić dokumentację (karta zabiegowa klienta, dokumentacja fotograficzna, protokoły) oraz przestrzegać przepisy RODO
 • Przestrzega zasady BHP, udzielania I pomocy przedmedycznej w gabinecie kosmetologicznym 
 • Przeprowadza dezynfekcję i sterylizację narzędzi zgodnie z aktualnymi normami sanitarno-epidemiologicznymi
 • Potrafi analizować błędy i formułować prawidłowe wnioski
 • Postępuje zgodnie z prawami etyki w kosmetologii i trychologii estetycznej.
 • Rozpoznaje stany zagrożenia zdrowia i życia w kosmetologii estetycznej oraz potrafi zaproponować właściwe postępowanie

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Posiada świadomość ograniczeń własnych. Zna zasady współpracy interdyscyplinarnej
 • Stawia dobro klienta na pierwszym miejscu
 • Potrafi taktownie odmówić klientowi wykonania zabiegu z zakresu kosmetologii estetycznej w sytuacjach tego wymagających 
 • Rozumie konieczność dbania o własny rozwój i ustawicznego kształcenia 
 • Jest świadomy samodzielnego podejmowania decyzji zawodowych z poczuciem odpowiedzialności cywilno-prawnej
 • Jest gotów do wykonywania zawodu zgodnie ze sztuką i normami etycznymi
 • Rozumie znaczenie dbania o bezpieczeństwo własne i zespołu w którym wykonuje zadania