Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy

 • Potrafi opisać budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka oraz zmiany patofizjologiczne zachodzące w tym układzie,
 • Opisuje budowę i procesy fizjologiczne zachodzące w poszczególnych narządach  układu krążenia, oddechowego, hormonalnego i nerwowego,
 • Wymienia i charakteryzuje składniki odżywcze wykorzystywane w postępowaniu dietetycznym w rehabilitacji i odnowie biologicznej,
 • Potrafi wymienić i opisać patologię schorzeń poszczególnych układów wewnętrznych człowieka oraz rodzaje obrażeń ciała  w stopniu niezbędnym do planowania procesu usprawniania,
 • Potrafi opisać środowiskowe czynniki patologiczne wpływające na przebieg rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • Wymienia i charakteryzuje warunki sanitarno –higieniczne oraz zasady BHP jakie muszą panować w gabinecie masażu,
 • Wykazuje wiedzę z zakresu opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych z zakresu chorób ortopedycznych, reumatoidalnych i traumatologicznych,
 • Wyjaśnia i uzasadnia znaczenie wiedzy z psychologii w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
 • Potrafi wymienić i opisać rodzaje oraz wyjaśnić mechanizm działania zabiegów stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznej,
 • Potrafi scharakteryzować wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznej,
 • Wymienia i opisuje podstawowe pojęcia związane z odnową biologiczną, zdrowiem i chorobą,
 • Potrafi scharakteryzować podstawowe ośrodki zdrowia uczestniczące w procesie rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • Wyjaśnia psychologiczne podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej i terapeutycznej,
 • Potrafi dobrać odpowiednie zabiegi/techniki i przedstawić ich schemat w zależności od potrzeb pacjenta/klienta,
 • Wymienia, klasyfikuje i dobiera elementy zaopatrzenia ortopedycznego w zależności od potrzeb pacjenta ortopedycznego i po urazach.