Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

  • Rozumie konieczność poszerzania wiedzy interdyscyplinarnie związanej z problematyką fizjoterapii dziecięcej
  • Potrafi prosić o konsultację i z uwagą wysłuchuje uwag bardziej doświadczonych kolegów
  • Przyjmuje dobro dziecka i jego rodziców/opiekunów za wartość najwyższą
  • Przestrzega właściwych relacji z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i innymi osobami z otoczenia dziecka
  • Okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności/choroby dziecka
  • Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych
  • Przestrzega tajemnicy zawodowej, dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
  • Potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje