Stypendium specjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta

Prawo do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych mają studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres  6 lat, (art. 93 ust. 2 Ustawy). Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą);
  3. w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w §2 ust. 2 b tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów do 30 października.

Sposób składania wniosków:
  1. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wypełnić podając niezbędne informacje i dane z zaświadczeń. 
  2. Wniosek wraz załącznikami (zaświadczenia, oświadczenia, itp.) należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta w terminie do 30 października 2021r. Wniosek składamy osobiście w Biurze Obsługi Studenta lub wysyłamy pocztą.
Dokumenty do złożenia:

W przypadku, gdy wnioskodawca równocześnie występuje o inne świadczenia zależne od sytuacji materialnej, składa osobny wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, z wyjątkiem, gdy w trakcie roku akademickiego mija okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy obrona pracy dyplomowej wypada w miesiącu wcześniejszym aniżeli  określony w decyzji – wówczas stypendium wypłacane jest do miesiąca obrony.

Stypendium specjalne przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.