Wymagane dokumenty

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji WSEiT następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
  3. 1 zdjęcie legitymacyjne
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  5. do rozpoczęcia roku akademickiego należy dostarczyć:
    - zaświadczenie o szczepieniu na WZW
    - ważne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych