Wymagane dokumenty

 1. Podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia
 2. Kopia dyplomu* ukończenia studiów dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich:
 • na kierunkach medycznych i paramedycznych, takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, techniki dentystyczne, lub
 • na dowolnym innym kierunku, ale posiadający dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku kosmetologia, lub
 • na dowolnym innym kierunku i posiadających doświadczenie w branży beauty – te osoby muszą ukończyć kurs przygotowawczy na studia II stopnia organizowany przez WSEiT
 1. Potwierdzenie szczepienia na WZW (kopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni)
 2. Jedno zdjęcie o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane)
 3. Zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, wprowadzone do Elektronicznego Rejestru Kandydatów, lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są po zalogowaniu do Rekrutacji on-line w zakładce dokumenty do pobrania
 5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy)

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):

 1. W przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu*
 2. Kopia orzeczenia niepełnosprawności*

*oryginał dokumentu do wglądu