Rekrutacja

Rekrutacja od 1 czerwca. Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

Zapisy on-line

 1. Przygotuj wymagane dokumenty
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line. Następnie wydrukuj go i koniecznie podpisz
 3. Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym

Wymagane dokumenty ×

 1. Podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia,
 2. Kopia dyplomu* ukończenia studiów dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich:
  • na kierunkach medycznych i paramedycznych, takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, techniki dentystyczne, lub
  • na dowolnym innym kierunku, ale posiadający dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku kosmetologia, lub
  • na dowolnym innym kierunku i posiadających doświadczenie w branży beauty – te osoby muszą ukończyć kurs przygotowawczy na studia II stopnia organizowany przez WSEiT,
 3. Potwierdzenie szczepienia na WZW (kopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni),
 4. Jedno zdjęcie o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane),
 5. Zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, wprowadzone do Elektronicznego Rejestru Kandydatów, lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb,
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku7 lub w przypadku niemożności jego uzyskania w związku z obowiązującym stanem epidemii - oświadczenie kandydata zawierające zobowiązanie się do przedłożenia w/w zaświadczenia lekarskiego najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć w roku akademickim, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego określonym przez Rektora WSEiT.
 7. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy).

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):

 1. W przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu*,
 2. Kopia orzeczenia niepełnosprawności*.

*oryginał dokumentu do wglądu

Procedura rejestracji ×

 1.  Kandydaci na studia dokonują obowiązkowej rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://wd.wseit.pl/ poprzez Elektroniczny Rejestr Kandydatów, podając wymagane w procesie rekrutacji dane osobowe oraz teleadresowe.
 2. Po uzupełnieniu podstawowych danych w formularzu rejestracyjnym kandydaci dokonują wyboru kierunku i formy studiów z udostępnionego katalogu studiów, a następnie uzupełniają pozostałe, wymagane do rejestracji dane.
 3. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na które począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Konto bankowe WSEiT obsługuje ING Bank Śląski S.A.
 4. Rejestrację kandydatów na studia prowadzą Biura Rekrutacji na poszczególnych Wydziałach.
 5. Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego oraz złożeniu do Biura Rekrutacji dokumentów wymaganych w niniejszym regulaminie.
 6. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone w następujący sposób:
  1. osobiście przez kandydata lub osobę trzecią posiadającą pisemne upoważnienie do załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z rekrutacją na studia we właściwym Biurze Rekrutacji, lub
  2. za pomocą poczty tradycyjnej na adres właściwego Biura Rekrutacji
 7. W przypadku złożenia osobiście w siedzibie Uczelni kompletu wymaganych oryginałów dokumentów oraz okazaniu oryginałów potwierdzających wykształcenie ust. 6a Regulaminu., kandydat lub osoba upoważniona podpisuje umowę o naukę w siedzibie Uczelni.
 8. W przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych pocztą - dwa egzemplarze umowy o naukę oraz wzór oświadczenia kandydata odnośnie uzupełnienia wymaganych dokumentów (jeśli dotyczy) zostają wysłane drogą pocztową. Jeden podpisany egzemplarz umowy o naukę oraz oświadczenie kandydat odsyła do właściwego Biura Rekrutacji listem poleconym. Kandydat może również dostarczyć umowę oraz oryginały wymaganych dokumentów osobiście do Biura Rekrutacji w terminie przewidzianym w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 9. W przypadku kandydatów zgłaszających się w ramach rekrutacji dodatkowej określonej w § 1 ust. 1 Regulaminu, doręczenie dokumentów rekrutacyjnych oraz podpisanej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia poinformowania kandydata przez Uczelnię o możliwości wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej. Brak złożenia dokumentów w tym terminie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Rekrutacja cudzoziemców ×

ZASADY PRZYJĘCIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH:
Cudzoziemcy którzy mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także
członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
e) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650),
g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
Dokumenty wymagane obowiązkowo:
a) podanie do Rektora WSEiT o przyjęcie na studia,
b) kwestionariusz osobowy,
c) kopia paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
d) kopia Karty Polaka (jeśli dotyczy),
e) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej oraz rekrutacyjnej,
f) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na
wybranym kierunku.
g) zgoda rodziców na rozpoczęcie studiów w przypadku kandydatów niepełnoletnich.
h) jedno zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego),
zdjęcie w postaci elektronicznej w formacje JPG o wymiarach 300x375 px.,
i) dokument poświadczający znajomość języka polskiego, tj.:
- zaświadczenie ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
lub
- certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
lub
- potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie kandydata oraz jego stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
lub
- świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,
lub
- zaświadczenie o ukończeniu szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
j) oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcia na studia, tj. świadectwo dojrzałości albo świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu uzyskanego zagranicą uznanego w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na
studia pierwszego stopnia/studia jednolite magisterskie),
k) legalizacja albo apostille ww. dokumentu, jeśli został wydany za granicą, w zależności od kraju jego wydania,
l) dokument potwierdzający uznanie ww. dokumentu do celów akademickich – w przypadku krajów innych niż kraje OECD oraz Ukrainy, Białorusi i Chin (w zakresie innych dokumentów niż wskazane w umowach): decyzja administracyjna kuratora oświaty w sprawie uznania
świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 

Dokumenty wymagane dodatkowo na studia drugiego stopnia w procesie rekrutacji: 
a) oryginał dyplomu ukończenia studiów uzyskanego zagranicą poświadczającego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
b) legalizacja albo apostille ww. dokumentu, w zależności od kraju jego wydania,
c) jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu – zaświadczenie stwierdzające równoważność dyplomu lub innego dokumentu uczelni za granicą z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Wymagane dokumenty, które należy przedłożyć niezwłocznie po rozpoczęciu studiów:
a) polisa ubezpieczeniowa, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
b) zezwolenie na pobyt czasowy w celu dalszego kształcenia się na studiach lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski.
Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

ZASADY PRZYJĘCIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH:
Dokumenty wymagane obowiązkowo w procesie rekrutacji:
a) podanie do Rektora WSEiT o przyjęcie na studia.
b) kwestionariusz osobowy,
c) kopia paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

d) kopia świadectwa maturalnego (dojrzałości) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia) ,
d) jedno zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego), jedno zdjęcie w postaci elektronicznej w formacje JPG o wymiarach 300x375 px.,
e) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
f) zgoda rodziców na rozpoczęcie studiów w przypadku kandydatów niepełnoletnich.
Dokumenty wymagane najpóźniej przed rozpoczęciem studiów:
a) dokument poświadczający znajomość języka polskiego
b) oryginał świadectwa maturalnego (dojrzałości)
c) dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcia na studia, tj. świadectwo dojrzałości albo świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu uzyskanego zagranicą uznanego w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia,
d) legalizacja albo apostille ww. dokumentu, jeśli został wydany za granicą, w zależności od kraju jego wydania,
e) dokument potwierdzający uznanie ww. dokumentu do celów akademickich – w przypadku krajów innych niż kraje OECD oraz Ukrainy, Białorusi i Chin (w zakresie innych dokumentów niż wskazane w umowach): decyzja administracyjna kuratora oświaty w
sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
f) oryginał dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą poświadczającego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
g) legalizacja albo apostille ww. dokumentu, w zależności od kraju jego wydania,
- jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu – zaświadczenie stwierdzające równoważność dyplomu lub innego dokumentu uczelni za granicą z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.
Dokumenty wymagane najpóźniej po rozpoczęciu studiów:
- polisa ubezpieczeniowa, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
- zezwolenie na pobyt czasowy w celu dalszego kształcenia się na studiach lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski.
Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Gdzie składać dokumenty? ×

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

Biuro Rekrutacji Wydziału Studiów Edukacyjnych w Poznaniu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
tel. +48 61 839 10 04 
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl  

Weronika Kościelniak
tel. +48 61 832 77 76 wew. 129 kom. +48 693 555 504
tel. +48 61 839 10 05
e-mail: w.koscielniak@wseit.edu.pl  

rekrutacja@wseit.edu.pl 

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco