Praktyki zawodowe - 960 godz. - 37 ECTS

Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 960 godzin. 

  • 2 semestr - 210 godz.
  • 3 semestr - 150 godz.
  • 4 semestr - 300 godz.
  • 5 semestr - 150 godz.
  • 6 semestr - 150 godz.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część kształcenia i wychowania przyszłych licencjatów technik dentystycznych. Pozwala im skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach i praktyczną na ćwiczeniach, z praktyką, uzupełniając wiadomości i umiejętności z technik dentystycznych opanowane w Uczelni z umiejętnościami nabytymi w naturalnych warunkach pracy zawodowej w pracowniach dentystycznych.

Praktyka zawodowa odbywa się w publicznych i prywatnych pracowniach techniczno-dentystycznych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę dentystyczną.