Dołącz do społeczności WSEiT

Dołącz do społeczności WSEiT

Misja i strategia

Misją Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu jest tworzenie przyjaznego dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej na uznanej w regionie i kraju Uczelni. Misja WSEiT to źródło strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych wartości, którymi są profesjonalizm, wiarygodność, skuteczność i zaangażowanie.

Studenci uczelni zdobywają w niej wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju i kariery. W tym celu wypracowuje się standardy kształcenia i udoskonala metody nauczania.

 

Strategia

Strategia rozwoju Wydziału Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

na lata 2013-2016

ORGANIZACJA

  • Ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w kontekście tworzenia przyjaznej uczelni.
  • Rozwój skutecznej komunikacji wewnątrz uczelni – stała integracja interesariuszy wewnętrznych.
  • Wspieranie samorządności studenckiej, rozwój studenckiego ruchu naukowego i sportu akademickiego.
  • Tworzenie warunków podnoszących komfort i efektywność pracy.
  • Modernizacja bazy dydaktyczneji rozwój informatyzacji uczelni.

EDUKACJA

Stałe podnoszenie jakości kształcenia we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi z kraju i zagranicy dzięki zaangażowaniu profesjonalnej kadry naukowo-dydaktycznej.
Rozszerzanie oferty dydaktycznej uczelni zgodnej z potrzebami społecznymi i rynku pracy.
Propagowanie wiedzy specjalistycznej na rynku lokalnym oraz do szerszego grona odbiorców.
Podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i pozostałych pracowników.
Rozwój i promocja oferty kształcenia ustawicznego – uczenie się przez całe życie.

KARIERA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW

Wspieranie, rozwój i monitorowanie karier zawodowych studentów i absolwentów.
Stymulowanie samodzielności i przedsiębiorczości studentów.
Współpraca z absolwentami w celu określenia potrzeb rynku pracy.
Inicjatywy wspierające działania na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów.

BADANIA NAUKOWE

Dbanie o wysoki poziom badań naukowych oraz ich praktyczny wymiar.
Angażowanie studentów w realizację projektów badawczych.
Zwiększenie potencjału badawczo-naukowego uczelni poprzez rozwój kadry naukowej oraz bazy badawczej.
Realizacja badań naukowych zbieżnych ze strategią rozwoju regionalnego oraz we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej uwzględniające potrzeby krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w proces dydaktyczny.
Opiniowanie programów kształcenia i oferty kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych pod kątem ich wymiaru praktycznego.
Organizacja i uczestnictwo w wykładach otwartych, warsztatach, seminariach oraz innych formach działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni w środowisku lokalnym i mediach.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Tworzenie i promocja oferty edukacyjnej o charakterze międzynarodowym.
Tworzenie programów nauczania we współpracy z uczelniami zagranicznymi.
Stymulowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich.
Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających podejmowanie studiów przez studentów obcokrajowców.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania