Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy

  • Potrafi objaśnić budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Umie opisać topografię i funkcje poszczególnych struktur, które potrafi zlokalizować w badaniu palpacyjnym.
  • Posiada wiedzę i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki i zespoły chorobowe narządu ruchu.
  • Potrafi wymienić oraz scharakteryzować wskazania i przeciwwskazania do terapii z zastosowaniem terapii manualnej.
  • Potrafi opisać podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane w terapii manualnej.
  • Charakteryzuje czynniki mogące prowadzić do zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym oraz wskazuje działania profilaktyczne w tym zakresie.
  • Potrafi dobierać program terapii indywidualnie do pacjenta, w zależności od dysfunkcji, jednostki chorobowej oraz możliwości  i predyspozycji pacjenta.