Wymagane dokumenty

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji WSEiT następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 1 zdjęcie legitymacyjne
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej