Stypendium MEiN

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. 

Stypendia Ministra przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Studenci zainteresowani uzyskaniem Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia składają wnioski w Biurze Obsługi Studenta do  – 30.09 br.

Po pozytywnym zaopiniowaniu ww. wniosków przez Senat Uczelni w październiku br. dokumenty zostaną wysłane do ministerstwa, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja.

Szczegółowe informacje Studenci - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)