Stypendia naukowe

Stypendia naukowe

Przekazujemy Państwu informację o stypendiach naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów szkół wyższych, zamieszkałych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Stypendium naukowe ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

•             nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

•             autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,

•             udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,

•             udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

•             autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,

•             autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,

•             działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne).

Do składania wniosków uprawnieni są rektorzy szkół wyższych lub upoważnione przez nich osoby.

Państwa wnioski przyjmuje Uczelnia do 10 października. Wniosek wraz z załącznikami musi być złożony w wersji papierowej (osobiście lub wysłany pocztą/kurierem) oraz sam wniosek w wersji elektronicznej (plik edytowalny Word) na maila j.dziubinski@wseit.edu.pl . O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku (a nie nadania) w obu formach do Uczelni. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Do 19 października komisja oceniająca wnioski wyda opinię, na podstawie której Rektor zdecyduje o złożeniu konkretnego wniosku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego , gdzie zamieszczony jest regulamin i wzór wniosku. Zwróćcie Państwo szczególną uwagę na konieczność dołączenia do wniosku poświadczonych przez Państwa za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia przedstawione we wniosku oraz właściwe ponumerowanie załączników.