Program studiów

Czas trwania studiów: 2 semestry

Razem: 325 godzin; w tym prawie 90% zajęć praktycznych

 1. Pediatria (20h)
 2. Neurologia dziecięca (10h)
 3. Ocena rozwoju dziecka (20h)
 4. Masaż Shantala (20h)
 5. Współczesne metody neurorozwojowe – Bobath Baby (20h)
 6. Współczesne metody neurorozwojowe – NDT Bobath (20h)
 7. Współczesne metody neurorozwojowe – INPP (20h)
 8. Współczesne metody neurorozwojowe – Metoda Vojty (20h)
 9. Psychologia rozwoju dziecka (15h)
 10. Rehabilitacja mowy (10h)
 11. Terapia ręki i ocena funkcji ręki wspomagającej AHA (20h)
 12. Pływanie niemowląt (20h)
 13. Współczesne metody neurorozwojowe – integracja sensoryczna (20h)
 14. Współczesne metody neurorozwojowe – warsztaty z dziećmi (20h)
 15. Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne (20h)
 16. Wstęp do rehabilitacji oddechowej (10h)
 17. Psychologia kliniczna (10h)
 18. Kinesiotaping w pediatrii (10h)
 19. Diagnostyka i terapia dzieci autystycznych (10h)
 20. Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem (10h)

Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

 • Posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania aparatu ruchu i układu nerwowego dziecka
 • Potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej i zmiany patofizjologiczne odnoszące się do jednostek chorobowych wieku dziecięcego, niezbędne do prawidłowego planowania i realizacji procesu usprawniania
 • Potrafi wymienić wskazania, przeciwwskazania oraz skutki jatrogenne działania określonych metod neurofizjologicznych oraz innych zabiegów fizjoterapeutycznych, stosowanych w rehabilitacji dziecięcej
 • Potrafi wskazać podłoże i wyjaśnić kształtowanie się kontroli postawy ciała, wzorców i nawyków ruchowych w rozwoju dziecka
 • Potrafi przeprowadzić analizę biomechaniczną w zakresie prostych i złożonych czynności ruchowych, w warunkach prawidłowych a także zaburzeniach funkcjonowania narządu ruchu
 • Rozumie mechanizmy działania określonych metod neurofizjologicznych i innych zabiegów fizjoterapeutycznych, stosowanych w procesie usprawniania dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi
 • Rozumie i potrafi zinterpretować podstawowe reakcje dziecka na chorobę, uraz i niepełnosprawność

Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

 • Umie samodzielnie poprowadzić terapię dziecka z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych i innych metod stosowanych w rehabilitacji dzieci
 • Umie samodzielnie wykonać masaż dziecka z uwzględnieniem jego stopnia niepełnosprawności czy prezentowanej jednostki chorobowej
 • Potrafi udzielić dziecku medycznej pomocy przedlekarskiej
 • Potrafi przeprowadzić ocenę funkcjonalna dziecka, stosowanie do prezentowanej jednostki chorobowej i stopnia niepełnosprawności
 • Potrafi komunikować się z dzieckiem, uwzględniając jego poziom rozwoju czy stopień niepełnosprawności
 • Potrafi rozpoznać i zinterpretować podstawowe problemy psychologiczne niepełnosprawnego dziecka, funkcjonującego w rodzinie i społeczeństwie
 • Potrafi udzielić wsparcia niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie
 • Wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne dziecka w procesie postępowania fizjoterapeutycznego
 • Potrafi kontrolować efektywność procesu usprawniania powierzonego jego opiece dziecka

Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ×

 • Rozumie konieczność poszerzania wiedzy interdyscyplinarnie związanej z problematyką fizjoterapii dziecięcej
 • Potrafi prosić o konsultację i z uwagą wysłuchuje uwag bardziej doświadczonych kolegów
 • Przyjmuje dobro dziecka i jego rodziców/opiekunów za wartość najwyższą
 • Przestrzega właściwych relacji z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i innymi osobami z otoczenia dziecka
 • Okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności/choroby dziecka
 • Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych
 • Przestrzega tajemnicy zawodowej, dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
 • Potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco