Procedura rejestracji

 1. Kandydaci na studia dokonują obowiązkowej rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://wd.wseit.pl/ poprzez Elektroniczny Rejestr Kandydatów, podając wymagane w procesie rekrutacji dane osobowe oraz teleadresowe.
 2. Po uzupełnieniu podstawowych danych w formularzu rejestracyjnym kandydaci dokonują wyboru kierunku i formy studiów z udostępnionego katalogu studiów, a następnie uzupełniają pozostałe, wymagane do rejestracji dane.
 3. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na które począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Konto bankowe WSEiT obsługuje ING Bank Śląski S.A.
 4. Rejestrację kandydatów na studia prowadzą Biura Rekrutacji na poszczególnych Wydziałach.
 5. Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego oraz złożeniu do Biura Rekrutacji dokumentów wymaganych w niniejszym regulaminie.
 6. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone w następujący sposób:
  1. osobiście przez kandydata lub osobę trzecią posiadającą pisemne upoważnienie do załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z rekrutacją na studia we właściwym Biurze Rekrutacji, lub
  2. za pomocą poczty tradycyjnej na adres właściwego Biura Rekrutacji
 7. W przypadku złożenia osobiście w siedzibie Uczelni kompletu wymaganych oryginałów dokumentów oraz okazaniu oryginałów potwierdzających wykształcenie ust. 6a Regulaminu., kandydat lub osoba upoważniona podpisuje umowę o naukę w siedzibie Uczelni.
 8. W przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych pocztą - dwa egzemplarze umowy o naukę oraz wzór oświadczenia kandydata odnośnie uzupełnienia wymaganych dokumentów (jeśli dotyczy) zostają wysłane drogą pocztową. Jeden podpisany egzemplarz umowy o naukę oraz oświadczenie kandydat odsyła do właściwego Biura Rekrutacji listem poleconym. Kandydat może również dostarczyć umowę oraz oryginały wymaganych dokumentów osobiście do Biura Rekrutacji w terminie przewidzianym w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 9. W przypadku kandydatów zgłaszających się w ramach rekrutacji dodatkowej określonej w § 1 ust. 1 Regulaminu, doręczenie dokumentów rekrutacyjnych oraz podpisanej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia poinformowania kandydata przez Uczelnię o możliwości wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej. Brak złożenia dokumentów w tym terminie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.