Kosmetologia

Regulamin Praktyk https://bip.wseit.edu.pl/regulaminy/regulamin-praktyk-zawodowych/ 

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Kosmetologia.

Studenci w trakcie trwania 3 letnich studiów I stopnia stacjonarnych realizują praktyki zawodowe w wymiarze 960 godzin dydaktycznych. Praktyka zawodowa odbywa się po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Student zgłasza Uczelni miejsce realizacji praktyki, które jest zgodne z programem praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Biurze Obsługi Studenta w zakładce pliki do pobrania.

Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych ustala Prorektor ds. wydziałowych.

Wróć