Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
  • Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role,
  • Wykazuje nawyk dbania o właściwą kondycję fizyczną i psychiczną,
  • Posiada umiejętności interpersonalne,
  • Potrafi samodzielnie pracować nad powierzonymi zadaniami,
  • Toleruje postawy i zachowania wynikające z odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku,
  • Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia i promocję zdrowia,
  • Potrafi okazać szacunek i zrozumienie dla problemów pacjenta/klienta,
  • Przestrzega zasad etyki zawodowej w realizacji powierzonych zadań,
  • Wykazuje  nawyk przestrzegania przepisów BHP w pracy.